×
ورود یا ثبت نام
* اگر از سرویس Outlook برای ثبت نام استفاده میکنید، Junk Email ها را چک کنید.

رمز به اندازه کافی قدرتمند نیست.

استفاده از یک حرف کوچک
استفاده از یک حرف بزرگ
استفاده از یک عدد
حداقل 8 حرف

لطفا صبر کنید...
product-image
عوامل فیزیکی محیط کار | بررسی صدا، روشنایی و تنش حرارتی
محیط کار مجموعه ای از عوامل فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی، روانی اجتماعی و عوامل فیزیکی شامل عواملی است که بر آسایش حرارتی انسان، سر و صدا، ارتعاش و روشنایی تأثیر می گذارد
150,000 تومان
خانم ذبیحی ، پاک نژاد، عباسی
مدرس : خانم رجبی و پیرزمانی