×
ورود یا ثبت نام
* اگر از سرویس Outlook برای ثبت نام استفاده میکنید، Junk Email ها را چک کنید.

رمز به اندازه کافی قدرتمند نیست.

استفاده از یک حرف کوچک
استفاده از یک حرف بزرگ
استفاده از یک عدد
حداقل 8 حرف

لطفا صبر کنید...
product-image
آموزش سم شناسی و شاخه های مختلف آن
سم شناسی علم مطالعه اثرات سو عوامل شیمیایی، فیزیکی یا بیولوژیکی بر موجودات زنده و اکوسیستم است و در درجه اول بر ایمنی تمرکز دارد
50,000 تومان
مهندسین : زمانی ، مقیمی ، نودهی
مدرس : مهندس حمیده بیدل