×
ورود یا ثبت نام
* اگر از سرویس Outlook برای ثبت نام استفاده میکنید، Junk Email ها را چک کنید.

رمز به اندازه کافی قدرتمند نیست.

استفاده از یک حرف کوچک
استفاده از یک حرف بزرگ
استفاده از یک عدد
حداقل 8 حرف

لطفا صبر کنید...
product-image
دوره آنلاین شناسایی وارزیابی خطر(مدیریت ریسک)
سرفصل های دوره: چالش و ترمینولوژی ریسک،متدولوژی و روش شناسی اجرا ریسک، تشریح JSA.FMEA.FTA.HAZOP
400,000 تومان
دکتر رضا غلام نیا
دکتری بهداشت حرفه ای دانشگاه تربیت مدرس