×
ورود یا ثبت نام
* اگر از سرویس Outlook برای ثبت نام استفاده میکنید، Junk Email ها را چک کنید.

رمز به اندازه کافی قدرتمند نیست.

استفاده از یک حرف کوچک
استفاده از یک حرف بزرگ
استفاده از یک عدد
حداقل 8 حرف

لطفا صبر کنید...
product-image
آموزش خطرات و اقدامات ایمنی در حفاری و گودبرداری
گودبرداری یکی از فعالیتهای خطرناک و بخشی اساسی از فعالیت های ساختمانی است و مسئول ایمنی باید در حین کار حفاری از ایمنی اطمینان حاصل کند.
30,000 تومان
مهندس سبحانیان
مدرس : مهندس عبدی